Algemene Leveringsvoorwaarden

Contactgegevens

Sturme Klimaattechniek

Mommesstraat 4f
5975 NG Sevenum

+31 6 4200 6954
e  info@sturme-klimaatttechniek.nl

KvK nummer

AFDELING I  ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities.
– In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Leverancier: de ondernemer op het gebied van duurzame klimaat-, lucht- en energietechnieken die partij is bij enige overeenkomst, strekkende tot levering van producten, te weten de levering van zaken, dan wel de levering van diensten ter zake het verrichten van werkzaamheden als montage, installatie, reparaties, inspectie of onderhoud.
– Afnemer: wederpartij of wederpartijen bij de hierboven bedoelde overeenkomst.
– Product: zaak dan wel dienst, zoals montage, installatie, reparatie, inspectie of onderhoud.
– Reparatie: het herstel van een zaak.

Artikel 2. Toepasselijkheid.
2.1 Tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen, zijn op iedere overeenkomst tussen leverancier en afnemer deze algemene voorwaarden van toepassing, ongeacht of deze overeenkomst strekt tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten. Een verwijzing door de afnemer naar eigen algemene voorwaarden wordt door de leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit een viertal afdelingen: I, II, III, en IV.
De bepalingen van de afdeling II, III en IV derogeren aan de bepalingen van afdeling I.

Artikel 3. Aanbieding.
3.1 Aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Artikel 4. Overeenkomst.
4.1 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is leverancier eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en na ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht, zo deze vooruitbetaling werd overeengekomen.
4.2 Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie.
4.3 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door leverancier in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
4.4 Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van leverancier bindend.
4.5 De overeenkomst omvat alléén de levering van die producten, die daarin zijn gespecificeerd.
4.6 In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door verkoper ondertekende opdrachtbevestiging.
4.7 Op alle voor auteursrecht vatbare zaken, die door tussenkomst van leverancier aan afnemer beschikbaar worden gesteld, blijft het auteursrecht aan de aanvankelijk rechthebbende voorbehouden. Afnemer verplicht zich om alle gegevens en knowhow, die hem door tussenkomst van leverancier worden verstrekt, vertrouwelijk te houden en alle rechten van intellectuele eigendom te respecteren. Afnemer is verplicht om documenten en overige gegevensdragers welke auteursrechtelijk beschermde werken of gegevens als in de vorige volzinnen bedoeld bevatten, op eerste verzoek aan leverancier te overhandigen, voor zover hij de beschikking daarover niet nodig heeft in het kader van de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Voor auteursrecht vatbare zaken en voor gegevens, die de afnemer aan leverancier verstrekt, gelden mutatis mutandis de verplichtingen, die krachtens het hiervoor bepaalde op afnemer rusten.
4.8 Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens, welke leverancier verstrekt, blijven eigendom van de leverancier en moeten op diens verzoek direct aan hem worden teruggezonden. Het is afnemer niet toegestaan dat deze tekeningen enz. worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden.

Artikel 5. Prijzen.
5.1 De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen luiden exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en exclusief overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, en zijn voorts ofwel gebaseerd op levering “af fabriek/magazijn” ofwel op levering op kosten van de afnemer” volgens Incoterms geldend op het moment van afgifte van de aanbieding c.q. op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. In geval van levering “af fabriek/magazijn” zijn de prijzen berekend “onverpakt”, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Dit recht bestaat echter niet gedurende 3 maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, behoudens voor zover het betreft het in afdeling IV geduide onderhoudscontract.
5.3 In de overeenkomst is de bevoegdheid van leverancier begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in leden 1 en 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
5.4 Kosten van in- en uitladen en van vervoer van door afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Te dier zake door leverancier betaalde kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van afnemer.

Artikel 6. Betaling.
6.1 Betaling van aan leverancier verschuldigde bedragen moet, tenzij anders is overeengekomen, geschieden binnen acht dagen na levering.
6.2 In geval van verkoop heeft leverancier te allen tijde het recht het totaal van de door afnemer verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de koper te vorderen.
6.3 Alle betalingen zullen zonder aftrek of verrekening geschieden ten kantore van leverancier of op een door deze aan te wijzen bank- of girorekening.
6.4 De termijnen van betaling houden geen verband met de levering van de producten, tenzij anders wordt overeengekomen.
6.5 Indien afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht afnemer over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen van 1,5 % per maand, onverminderd de aan leverancier verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitengerechtelijke incassokosten op afnemer te verhalen.
6.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij telkenmale in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud.
7.1 Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan afnemer afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door leverancier in het kader van de overeenkomst ten behoeve van afnemer door leverancier te vergoeden werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat afnemer ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en kosten, van leverancier heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die leverancier jegens afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens leverancier.
7.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het zesde lid van dit artikel.
7.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van afnemer bevinden, behoudt leverancier zich hierbij reeds nu voorals dan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW genoemde, die leverancier dan uit welke hoofde dan ook tegen afnemer mocht hebben.
7.4 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van leverancier te bewaren. Afnemer is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan leverancier op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra leverancier te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan hem worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van leverancier op afnemer.
7.5 Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier tekortschiet of leverancier goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te komen. Na terugneming zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
7.6 Het is afnemer toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
Bij verkoop op krediet is afnemer verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen gelijkluidend het bepaalde in dit artikel.
7.7 Afnemer verbindt zich, zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. Afnemer verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra leverancier daartoe de wens te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze zoals aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook jegens afnemer.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.
8.1 De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot nakoming van de in de afdelingen van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
8.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van leverancier, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1, is alle aansprakelijkheid van leverancier, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
8.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van door of vanwege afnemer verstrekte gegevens. Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
8.4 Indien leverancier, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van afnemer.
8.5 Afnemer is aansprakelijk voor het niet door leverancier geleverde bouwkundige gedeelte en/of voor de nadelige gevolgen, voortvloeiend uit de gesteldheid van de bodem en is verplicht aan leverancier de schade te vergoeden, die hij tengevolge van de ondeugdelijkheid van het bouwkundige gedeelte en/of de gesteldheid van de bodem mocht lijden.
8.6 In geval afnemer geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden leverancier te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van leverancier in deze voorwaarden in de verhouding met afnemer is uitgesloten.
8.7 Behoudens grove schuld aan de zijde van leverancier, is afnemer gehouden leverancier te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik door leverancier van zaken toebehorend aan afnemer.
8.8 Indien leverancier gehouden is tot vergoeding van de door afnemer geleden schade, zal deze vergoeding niet méér bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekeraar gedane uitkering.

Artikel 9. Overmacht.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeen- komst reeds te voorzien -die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of diens leveranciers.

Artikel 10. Ontbinding.
10.1 Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN; STURME ENERGIE MANAGEMENT enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door leverancier te leveren prestaties), surseance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van afnemer, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft leverancier het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
10.2 Leverancier heeft, wanneer de overeenkomst op de voet van artikel 10.1. of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. De schade wordt gefixeerd op 75% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst, een en ander onverminderd het recht van leverancier om de werkelijke schade als  gevolg van de tekortkoming van afnemer te vorderen, indien daartoe gronden zijn.
10.3 In de in artikel 10.1. bedoelde gevallen kan leverancier ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al hetgeen afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft leverancier in dit geval het recht op vergoeding van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.

Artikel 11. Geschillen.
11.1 Tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen, of een geschil tot de bevoegdheid van de rechtbank, sectie kanton behoort, zullen alle geschillen die naar aanleiding van een aanbieding, overeenkomst of nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de relatief bevoegde rechtbank, uitgaande van de vestigingsplaats van leverancier.
11.2 Afnemer is evenwel gerechtigd te kiezen voor beslechting van een geschil door de volgens de wet bevoegde rechter, mits hij zulks binnen vijf werkdagen nadat leverancier zich schriftelijk jegens hem op het in het vorige lid bedoelde beding heeft beroepen, kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

Artikel 12. Algemeen.
Indien en voor zover bij rechterlijke uitspraak enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig wordt bevonden, zijn leverancier en afnemer verplicht opnieuw te onderhandelen omtrent het nietige beding.

AFDELING II  NADERE, BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE LEVERINGEN IN HET KADER VAN KOOPOVEREENKOMSTEN

Artikel 1. Levering en levertijden.
1.1 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
• de dag van totstandkoming van de koopovereenkomst;
• de dag van ontvangst door leverancier van de voor de uitvoering door hem van zijn verplichtingen uit de koopoverkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
• de dag van de vervulling van de formaliteiten welke noodzakelijk zijn alvorens door leverancier uitvoering kan worden gegeven aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst;
• de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen volgens de koopovereenkomst vóór het uitvoeren door leverancier van zijn verplichtingen uit de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
1.2 Indien tussentijdse wijzigingen in de koopovereenkomst worden aangebracht of de uitvoering daarvan wordt opgeschort door afnemer, wordt de levertijd met minimaal de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd.
1.3 Indien aan de zijde van leverancier vertraging in de levering ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door afnemer van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, wordt de levertijd eveneens minimaal verlengd met minimaal de duur van deze vertraging.
1.4 De producten gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer deze in de fabriek, respectievelijk magazijn van leverancier of ter plaatse van oplevering gereed zijn.
1.5 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door leverancier bestelde materialen. Indien buiten schuld van leverancier vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
1.6 Behoudens grove schuld aan de zijde van leverancier geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, afnemer geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op ontbinding der overeenkomst, noch op niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, noch op het al dan niet met rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 2. Risico in verband met levering.
2.1 Tot de levering volgens artikel 1.4 van deze afdeling heeft plaatsgehad, zijn de producten voor rekening en risico van  leverancier. Na de levering zijn de producten voor rekening en risico van afnemer.
2.2 De wijze van transport, verpakking enz. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door afnemer aan leverancier zijn gegeven, door leverancier in redelijkheid bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt en zonder dat hij verplicht is de verpakking terug te nemen, tenzij terugname van de verpakking dwingend voortvloeit uit hoofde van de Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.
2.3 De verzending van de producten geschiedt steeds, dus ook indien levering op kosten van leverancier is overeengekomen, voor rekening en risico van afnemer, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert dat in de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. de clausule voorkomt, dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender, d.w.z. leverancier, zijn.

Artikel 3. Garantie.
3.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen, staat leverancier in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem geleverde producten, zulks voor de duur van twaalf maanden nadat de producten (in de zin van art. 1.4) zijn geleverd. De producten zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften van kracht worden, dan zullen de desbetreffende producten zo mogelijk aan deze nieuwe voorschriften worden aangepast.
Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de afnemer. Indien één der partijen bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal deze verplicht zijn deze ter kennis van de ander te brengen.
3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de verplichtingen van leverancier uit hoofde van garantie beperkt tot leveringen binnen Nederland.
3.3 Ingeval aan de geleverde producten zichtbare gebreken kleven en afnemer bij acceptatie van de producten heeft nagelaten deze gebreken terstond bij leverancier te reclameren, vervalt de hierboven bedoelde garantieverplichting van leverancier.
3.4 Garantie wordt voorts slechts gegeven met betrekking tot gebreken, waarvan afnemer aan leverancier direct na het bekend worden van het gebrek bij aangetekend schrijven kennis geeft en voorts bewijst dat zij binnen genoemde termijn zijn ontstaan als uitsluitend of overwegend direct gevolg van een onjuistheid in de door leverancier ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Afnemer is verplicht de defecte of ondeugdelijke producten op diens kosten aan leverancier te retourneren, tenzij leverancier besluit dat reparatie of vervanging op de plaats waar de installatie zich bevindt zal  worden uitgevoerd, in welk geval alle bijkomende kosten, zoals onder andere reis- en verblijfkosten van de monteur(s) van leverancier en transportkosten van zaken, voor rekening van afnemer zijn.
3.5 Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, welke het gevolg zijn of mede het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot aard en/of kwaliteit van geleverde producten, toegepaste materialen of constructie daarvan.
3.6 Buiten de garantie vallen beschadigingen van lak- en chroomwerk, tenzij de beschadiging daarvan een gevolg is van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen. Buiten de garantie vallen eveneens gebreken of storingen die het gevolg  zijn van normale slijtage, alsmede gebreken of storingen geheel of gedeeltelijk toe te schrijven aan ondeskundige of zorgeloze behandeling van afnemer of diens personeel of derden of aanwijzingen of reparaties door afnemer, diens personeel of derden aan of ten aanzien van het product verricht, respectievelijk gegeven of indien het product voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden is aangewend of op abnormale wijze is gebezigd, of indien afnemer niet stipt de door leverancier gegeven bedrijfs- en respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen.
3.7 Leverancier is ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen gerechtigd, een en ander in redelijkheid ter beoordeling door leverancier, hetzij de desbetreffende onderdelen te vervangen en nieuw te monteren, hetzij de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.
3.8 Onderdelen, welke door nieuwe worden vervangen, blijven, respectievelijk worden door de levering c.q. de montage van de nieuwe onderdelen eigendom van leverancier en worden aan hem door afnemer op diens kosten geretourneerd. Zonder  schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van leverancier is afnemer niet gerechtigd producten of onderdelen daarvan aan leverancier terug te zenden.
3.9 Voor producten en onderdelen daarvan, welke leverancier niet zelf vervaardigd heeft, wordt slechts garantie gegeven in gelijke mate en voor zover door de leverancier(s) van leverancier, garantie wordt gegeven.
3.10 Indien leverancier om welke reden ook niet in staat is om onderdelen van producten te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van producten uit hoofde van de garantie, zullen – in geval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijnde garantieverplichtingen worden opgeschort totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl ingeval redelijkerwijze mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard zijn leverancier de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door leverancier betaalde kostprijs van deze soortgelijke onderdelen van producten, zal vergoeden.
3.11 Het beweerdelijk niet nakomen door leverancier van zijn hierboven bedoelde garantieverplichtingen ontheft afnemer niet van de verplichtingen, welke voor hem uit de verkoopovereenkomst of uit enige andere met leverancier gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.
3.12 De hierboven bedoelde garantieverplichting van leverancier vervalt, indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de koopovereenkomst of uit enige andere met leverancier gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

AFDELING III  NADERE, BIJZONDERE BEPALINGEN AANGAANDE MONTAGE EN INSTALLATIE

Artikel 1. Levering en levertijden.
1.1 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door leverancier van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
1.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door leverancier bestelde materialen. Indien buiten schuld van leverancier vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
1.3 Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat leverancier van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.
1.4 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
1.5 Onverminderd het in dit artikel met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van leverancier ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
1.6 Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van leverancier is overeengekomen, voor keuring gereed is en, in de overige gevallen, wanneer het voor verzending gereed is, een en ander met dien verstande nadat afnemer daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
1.7 Indien leverancier tevens op zich heeft genomen gekochte zaken te monteren, gelden zij als geleverd, wanneer deze zaken of de belangrijkste onderdelen daarvan – een en ander in redelijkheid ter beoordeling door leverancier – bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats van bestemming zijn opgesteld.
1.8 Ingeval van montage en installatie zijn de zaken na aankomst op de overeengekomen plaats van bestemming voor risico van afnemer.
1.9 Afnemer zal, indien hierom door leverancier wordt verzocht, een overnameprotocol ondertekenen ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijfsgereed zijn opgeleverd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze afdeling.

Artikel 2. Keuring en beproeving.
2.1 Indien keuring en/of beproeving bij afnemer is overeengekomen, zal leverancier gelegenheid worden gegeven tot het nemen van voorproeven. Afnemer zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor nodige hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, water, energie, verwarming en verlichting, alles voor zijn rekening en risico.
2.2 Aan leverancier zal gelegenheid worden gegeven aan bezwaren van afnemer naar aanleiding van de beproeving tegemoet te komen, alvorens de installatie door afnemer afgekeurd of geweigerd kan worden.
2.3 De kosten van de keuring zijn voor rekening van afnemer.
2.4 De keuring mag geen oorzaak worden van enigerlei vertraging in de voortgang van onderhavige of andere werkzaamheden van leverancier. Zo afnemer niet binnen acht dagen, nadat hij van de gelegenheid tot keuring in kennis is gesteld, gebruik heeft gemaakt van dat recht, worden de zaken geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 3. Montage en installatie.
3.1 Afnemer is jegens leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover de uitvoering door of vanwege leverancier wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemd verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
3.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt afnemer in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a. het personeel van leverancier, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien leverancier dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan afnemer heeft medegedeeld;
b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van leverancier aanwezig zijn;
c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz., daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van afnemer normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van leverancier staan;
g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn. 
3.3 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van afnemer.

Artikel 4. Garantie
4.1 In geval van montage en installatie, reparatie daaronder begrepen, is leverancier gedurende 12 maanden na levering van geleverde onderdelen ten aanzien van deze onderdelen garantie plichtig, een en ander met inachtneming van het in lid 2 bepaalde. De garantie vervalt indien een derde installateur of reparateur tijdens de looptijd van de garantie werkzaamheden aan de installatie heeft verricht.
4.2 De garantieplicht valt uiteen in twee delen: gedurende zes maanden na de in lid 1 bedoelde levering is leverancier gehouden de geleverde zaken of onderdelen die ondeugdelijk zijn gebleken als gevolg van materiaal-, en constructie-, montage- of fabricagefouten, geheel kosteloos te vervangen of te herstellen; aansluitend op deze periode is leverancier gedurende een periode van zes maanden slechts gehouden tot opnieuw leveren van de zaken of onderdelen, die ondeugdelijk zijn gebleken als gevolg van materiaal-, constructie-, montage- of fabricagefouten, exclusief montagekosten;
4.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is leverancier alleen binnen Nederland gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.
4.4 Lid 2 is van overeenkomstige toepassing bij een keuring respectievelijk beproeving ten aanzien van niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door leverancier. Indien montage/installatie van het product door leverancier plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 12 maanden in op de dag dat de montage/installatie door leverancier is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt, indien 12 maanden na levering volgens artikel 1 van deze paragraaf, lid 7 zijn verstreken;
4.5 De in de leden 1 en 2 omschreven garantieplicht vervalt, indien zich een of meer der hieronder genoemde omstandigheden voordoen:
• de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of onderdelen wordt niet onverwijld na vaststelling daarvan aan leverancier 
meegedeeld;
• de ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud;
• door afnemer of derden zijn aan de geleverde zaken werkzaamheden verricht;
• afnemer is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen;
• de gebruiksaanwijzing en/of instructies of aanwijzingen van leverancier zijn niet opgevolgd.
4.6 De op grond van artikel 4.2. te herstellen of te vervangen zaken, die zich daar in redelijkheid voor lenen, zullen door afnemer aan leverancier op diens verzoek worden geretourneerd.
4.7 Op geleverde doch niet door leverancier gemonteerde onderdelen wordt, bij gebleken foutieve montage, geen garantie gegeven.
4.8 Reparatie en/of vervanging van een onderdeel uit hoofde van garantie, zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.

Artikel 5. Correctief onderhoud/reparatie.
Deze afdeling is tevens van toepassing in geval van het verrichten van correctief onderhoud. Onder correctief onderhoud wordt begrepen: het opheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties aan zaken.

AFDELING IV NADERE, BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE ONDERHOUD & SERVICE AAN INSTALLATIES

Artikel 1. Definities.
In deze nadere, bijzondere bepalingen hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:
– Onderhoudscontract: de overeenkomst die de leverancier verplicht tot het verrichten van preventief onderhoud tijdens de contractsperiode.
– Preventief onderhoud: het verrichten van inspectie/controle overeenkomstig de voorschriften van de Regeling, zoals het controleren van een installatie op goede werking, op lekdichtheid ter voorkoming van verlies van koudemiddel, het controleren,
uittesten en doormeten van elektrische schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur en zo nodig het opnieuw afstellen of inregelen van de installatie(s).
– Correctief onderhoud: het opheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties aan zaken.
– Regeling: de “Regeling Lekdichtheidsvoorschriften Koelinstallaties 1997” en latere, vervangende regelingen.

Artikel 2. Preventief Onderhoud.
2.1 Preventief onderhoud wordt uitgevoerd onder normale werktijd. Onder normale werktijd wordt verstaan werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur, met uitzondering van weekends en algemeen erkende feestdagen.
2.2 Iedere verplaatsing of wijziging van de installatie dient aanstonds door afnemer schriftelijk aan leverancier te worden gemeld. Wijziging of verplaatsing van de installatie kan tot aanpassing van de in het onderhoudscontract vermelde tarieven leiden.
2.3 Aan leidingen zal uitsluitend onderhoud worden verricht indien zij in het zicht zijn aangebracht. Inwendig reinigen van bij de installatie behorend(e) meubel(en) behoort niet tot het preventief onderhoud alsook het reinigen van de verdampers en condensor(en) van de installatie(s).
2.4 Na uitvoering van een inspectie wordt afnemer door leverancier middels overlegging van een onderhoudsrapport geïnformeerd over de staat van onderhoud en bedrijfszekerheid van de installatie.

Artikel 3. De Regeling.
De conform de Regeling noodzakelijk uit te voeren preventieve controles zullen op voorhand en tijdig aan afnemer worden gemeld, waarna laatstgenoemde leverancier feitelijk in de gelegenheid zal stellen de betreffende controle overeenkomstig voornoemde Regeling uit te voeren.

Artikel 4. Koudemiddelen.
Indien een handeling met een koudemiddel is gepleegd, wordt daarvan aantekening in het logboek van de betreffende installatie gedaan. De in het kader van het preventief onderhoud verwijderde koudemiddelen worden separaat aan afnemer doorberekend. Na overdracht van de verwijderde koudemiddelen aan leverancier is deze daarmede verplicht zich aan de toepasselijke wettelijke bepalingen te houden.

Artikel 5. Correctief onderhoud.
5.1 Werkzaamheden betrekkelijk op correctief onderhoud vallen buiten het onderhoudscontract. Het uitvoeren van correctief onderhoud zal gebeuren na ontvangst van een storingsmelding van afnemer dan wel nadat signalering van de storing op andere wijze heeft plaatsgehad.
Na ontvangst van een storingsmelding zal het noodzakelijk correctief onderhoud waar mogelijk in de normale werktijd worden uitgevoerd.
5.2 In geval van correctief onderhoud zijn de bepalingen van afdeling III van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Vrije toegang.
6.1 De servicemonteur van leverancier dient altijd vrije en onbelemmerde toegang te hebben tot de ruimte waar een installatie is opgesteld. Als vrije en onbelemmerde toegang tot een installatie niet mogelijk is, of door afnemer niet wordt toegestaan, is leverancier bevrijd van zijn verplichting de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, onverminderd de verplichting van afnemer aan leverancier de overeengekomen prijs te vergoeden.
6.2 De servicemonteur van leverancier moet onmiddellijk na aankomst kunnen beginnen met zijn werkzaamheden en de hiervoor benodigde werkruimte ter beschikking hebben. Wachturen of vertraging ten gevolge van een omstandigheid welke niet aan leverancier kunnen worden toegerekend, kunnen aan afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Uitsluitingen.
Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet het verrichten van werkzaamheden in verband met:
a. Onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere doeleinden dan die waarvoor de installatie is bestemd.
b. Onvoldoende reiniging van installatie onderdelen, waardoor verstopping door vuil van de waterafvoer kan ontstaan met als gevolg het niet meer voldoende functioneren van de installatie(s).
c. Een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf.
d. Een abnormale fysieke of elektrische belasting.
e. Wijzigen of verplaatsen van de installatie of het uitvoeren van onderhoud door derden.
f. Invoering van nieuwe wettelijke of andere maatregelen van overheidswege die gevolgen hebben voor aard of omvang van de onderhoudswerkzaamheden.
g. Slijtage van de condensor of verdamper ten gevolge van verwering door invloeden van buitenaf.
I. Redelijkerwijs onmogelijk zijn van herstel van de installatie – ter beoordeling van leverancier of indien de capaciteit van de installatie onvoldoende is (of wordt) voor het doel waarvoor de installatie wordt gebruikt.

Artikel 8. Betaling en nakoming.
8.1 Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen is het abonnementsgeld opeisbaar ofwel op de eerste dag van de contractperiode ofwel op de eerste dag van de maand voorafgaand aan de te verrichten onderhoudswerkzaamheden.
8.2 Betaling van het abonnementsgeld dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn geschied.
8.3 In geval de afnemer in enige mate in gebreke is ter zake de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder voldoening van het abonnementsgeld ter zake het onderhoudscontract, op grond waarvan leverancier zijn verplichtingen heeft opgeschort, zal dit opschortingrecht zich tevens uitstrekken tot het melden en uitvoeren van preventieve controles overeenkomstig de Regeling.
8.4 Gedurende de periode dat sprake is van uitoefening van het opschortingsrecht door leverancier kan hij niet aangemerkt worden als “beheerder” in de zin van artikel 6 van de Regeling.