Privacyverklaring

Contactgegevens

Sturme Klimaattechniek

Dorperdijk 3
5975 PV Sevenum

+31 6 4200 6954
e  sturme-klimaatttechniek.nl

KvK nummer

Bescherming van uw privacy
Sturme Klimaattechniek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wij zijn ons terdege bewust dat we uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg dienen te behandelen. Het vertrouwelijk verwerken van de gegevens speelt hierbij een belangrijke rol. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Sturme Klimaattechniek worden verzameld en gebruikt.

Verwerken persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens die door u aan ons verstrekt zijn maar ook bezoeken aan onze website, aanmeldingen voor onze nieuwsbrieven en deelname aan promotieactiviteiten. De persoonsgegevens die wij verwerken betreffen; voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Gebruiksdoel
Sturme Klimaattechniek verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Contact te kunnen opnemen omtrent het uitvoeren van onze dienstverlening
– Verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief of reclamefolder
– Te informeren omtrent diensten en producten
– Om goederen of diensten te kunnen afleveren
– Afhandelen van uw betaling

Transparantie
Voordat wij gegevens gaan verwerken zullen wij eerst bepalen wat het gebruiksdoel betreft. Alle betrokkenen zullen wij hieromtrent informeren. Wij zullen de gegevens niet gebruiken voor een ander gebruikersdoel dan afgesproken.

Toereikend
Sturme Klimaattechniek zal alleen de voor het gebruiksdoel benodigde persoonsgegevens verwerken.

Juistheid
Sturme Klimaattechniek zal ervoor zorgen dat alle persoonsgegevens op een correcte manier juist verwerkt worden.

Bewaartermijn
Sturme Klimaattechniek zal de gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het vastgestelde gebruiksdoel. Indien er op grond van andere wetgeving een langere verplichting geldt dan zullen wij nagaan welke gegevens nodig zijn om aan beide verplichtingen te kunnen voldoen. De bewaartermijnen zijn door ons vastgelegd in het dossier “bewaartermijnen AVG”. Dit document kunt u opvragen via vincent@sturme-klimaattechniek.nl

Beveiliging
Sturme Klimaattechniek heeft organisatorische en technische maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd en vertrouwelijk behandeld worden.
Wij hebben de volgende beveiligingen getroffen:
– Computers zullen nooit onbeheerd worden achter gelaten
– Alle computers zijn beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord
– Documenten met persoonsgegevens zijn opgeborgen in een afgesloten kast
– Ons netwerk is beveiligd
Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct met ons contact op.

Minderjarigen
Sturme Klimaattechniek bewaart geen persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar indien daarvoor niet vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door de ouders of voogd van de minderjarige.

Verstrekken persoonsgegevens
Sturme Klimaattechniek zal geen persoonsgegevens die in haar bezit zijn, verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming indien dit niet relevant is voor het gebruiksdoel. Mocht het zijn dat wij derden inhuren voor het verwerken van persoonsgegevens dan sluiten wij een verwerkingsovereenkomst. De door ons benaderde derden zullen eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging dienen te hebben als ons privacy-beleid. Sturme Klimaattechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Rechten omtrent persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u bezwaar maken omtrent het verwerken van persoonsgegevens door ons of een van onze verwerkers. Tevens heeft u het recht om de persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere door u aangegeven partij. Wij zullen dit alleen uitvoeren als u zich bij ons met een geldig legitimatiebewijs kunt identificeren.

Klachten
Indien u een klacht heeft omtrent onze verwerking neem dan met ons contact op. Klachten kunnen ook gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van onze Privacyverklaring neem dan met ons contact op via bovengenoemde contactgegevens.